Blogg

Tankar och nyheter från vännerna på Stendahls

Hedersutmärkelse i Webby Awards

09 / apr / 2014
Annie Gustavsson
PR / Social Media

Vårt bidrag  “My Volvo Magazine iPad” hedras som en av de bästa applikationerna för läsplattor i den 18: e årliga Webby Awards. Hedersomnämnandet kommer från den tunga juryn bestående mediamogulen Arianna Huffington, medgrundaren av Twitter Biz Stone, Skypes VD Tony Bates, Instagram-grundaren Kevin Systrom med flera. 

"Hedersutmärkelsen sätter standarden för innovation och kreativitet på Internet. Det är en otrolig prestation att väljas bland de bästa från de 12.000 poster vi fått i år", säger David-Michel Davies, chef för Webby Awards.

Den 18: e årliga Webby Awards fick över 12.000 poster från 60 länder och 50 stater i USA. Av alla de 12.000 inskickade bidrag, fick mindre än 15% denna ära och ett officiellt hedersutmärkelse.  

My Volvo Magazine iPad är en ny kommunikationskanal för Volvo Cars och riktar sig primärt till Volvoägare på 13 olika marknader världen över. Det är en hybridprodukt mellan ett digitalt kundmagasin och en säljbroschyr där man skapar köpsug genom att kommunicera kundnyttan i Volvos erbjudanden i stället för att tränga sig på. Idén med iPad-magasinet är att låta bil och bilägande agera integrerat med inspirerande reportage och erbjudanden. 

Med upp till 10 000 nedladdningar per marknad har My Volvo Magazine iPad utvecklats till en spännande digital kanal som inte bara hjälper Volvo Cars att stärka kundrelationen, utan också fungerar som en effektiv eftermarknadsplattform.

 >> Läs mer om bidraget här

Vi har tidigare vunnit silver i Svenska Designpriset för My Volvo Magazine iPad.

Publicerat inom: 
Tävling
ShareShareShare

Needs first - not ”mobile first”

02 / apr / 2014
Per-Henrik Sandeskär
Digital Director / Copywriter

Ända sedan 2010 har vi bombaderats med uttrycket ”Mobile First” som ex-Google CEO:n Eric Schmidt myntande. Även om det idag finns många som vaknat upp från denna hjärntvätt, så vågar jag påstår att alltför många konsulter fortfarande är felprogrammerade.

Att låta teknologin vara grunden för långsiktiga strategiska beslut och dyra satsningar är inte bara onödigt, det kan äventyra affärerna. För är det något som vi helt säkert vet, så är det att teknologi ständigt förnyas – och då kastas förutsättningarna om åter igen. Och igen.

Hjärtat i vilken strategi eller kampanj som helst måste utgå från behoven. Oavsett om det handlar om den den egna organisation eller om kunder, konsumenter, användare, publik, mottagare, skapare, följare, fans, eller vad vi nu vill kalla dem, så är deras behov, drivkrafter och beteenden nycklarna till framgång. Inte teknologin, inte kanalen.

Genom att tillgodose behov och förstå drivkrafter kan vi uppfylla mål för både verksamheten och konsumenten eller användaren - det behöver inte finnas någon motsättning. Det är så vi kan addera värde och överträffa förväntningar. Det är så vi kan bygga relationer och sälja produkter. Och det här handlar inte om teknologi, inte alls. Om vi kan identifiera behoven och drivkrafterna kan vi samtidigt kartlägga och förstå beteenden. För beteenden är något vi också skall förhålla oss till i allt vi gör. Då blir teknologin som ständigt förbättras bara ett gränssnitt, en möjliggörare. Och det är så vi borde se teknologi. Givetvis förändras beteenden genom ny teknologi, men samtidigt är behov och drivkrafter mer beständiga i sig.

Sen en tid är uttrycket ”Responsive Design” på tapeten. Det verkar vara den nya frälsaren efter Facebook. För några år sen kunde alla problem lösas med Facebook eller Appar. Undrar förresten om någon myntade uttrycket”Facebook First” eller ”Apps First”? Det var egentligen samma problem då som nu, kanalen eller teknologin i sig skulle lösa våra utmaningar och det var där vi började – varje gång. Och nu är det en typ av designlösning som skall rädda oss alla. Jag har inget som helst emot ”Responsive Design” - tvärtom! Men det är konstigt att det är man börjar. Det är väl känt att människan inte lär sig av sina misstag, och att vi tenderar att gå i samma fälla gång efter gång.

Jag skulle istället vilja rikta uppmärksamheten mot innehållet, tjänsterna och funktionerna som löser kundernas problem eller som möter deras behov. Goda insikter är grunden för framgångsrika strategier, kampanjer och tjänster. Det är så vi resonerar på Stendahls. Allt annat är bara olika form av föränderlig digital distribution. Och för att lyckas möta behoven behöver vi känna till dem, vi behöver förhålla oss till dem och vi behöver utgå från dem i allt vad vi gör. Det är ”Needs First” och inte ”Mobile First”. Ett sådant mantra gör det mer sannorlikt att vi gör rätt från början, och slipper gör om och göra fel igen. Vem har tid eller råd med ”trial & error” 2014?

Per-Henrik Sandeskär, Digital Director Stendahls Reklambyrå


---

Ever since 2010, we’ve been bombarded with the expression ”Mobile First”, coined by ex-Google CEO Eric Schmidt. Many people today are waking up from that fantasy world, but I would still say that too many consultants are wrongly programmed.

Letting technology be the base for long-term strategic decisions and expensive ventures. Something that could put business at risk. Because if there’s something we all know, it’s that technology changes constantly. Which throws the conditions off track. Time and time again.

The heart of any strategy and campaign must be based at heart. Whether it’s about you own company, or about clients, consumers, users, audience, receivers, creators, followers, fan, or what ever you want to call them, their needs, driving force and behaviour is the key to success. Not technology. Not the channel.

By catering to needs and understanding driving forces, we’re able to achieve the goals of both business and consumer, or user. There is no need for any contradictions. This way we add value and exceed expectations. It’s how we build relations and sell products. And it’s not at all about technology. If we’re able to identify the needs and driving forces, we can map and understand behaviours. Because it’s something that we need to relate to in everything we do. Then the always-improving technology merely becomes an interface, an enabler. And that’s the way we should look at technology. Of course behaviours are changed through new technology, but needs and driving forces are more persistent themselves.

For a while, the expression “Responsive Design” has been popping up here and there. It seems to be the new saviour, after Facebook. A couple of years ago, every problem could be solved via Facebook and apps. I wonder if anyone coined the expressions “Facebook First”, or “Apps First”? The problems were the same. The channel or technology was designed to solve our problems, and we started from it. Every time. And now, what’s supposed to save us is a form of design.
 I have nothing against “Responsive Design” – on the contrary. But it’s weird that it’s our starting point. We all know that man does not learn from his mistakes, and that we tend to walk into the same trap every single time.

I would like to turn the attention to the content, the services and functions responsible for solving the client’s problems or that meets their needs. Good instincts are the foundation for successful strategies, campaigns and services. That’s how we work at Stendahls. Everything else is just different form of changeable digital distribution. And to be able to meet those needs we need to be familiar with them, we need to relate to them and we need to base what we do on it. It’s “Needs First”, not “Mobile First”. That kind of mantra makes it more likely that we do it right from the beginning, and don’t have to do it all over again. Who has the time, or the money, for “trial and error” in 2014?

Per-Henrik Sandeskär, Digital Director at Stendahls Advertising Agency

Publicerat inom: 
ShareShareShare

New from Stendahls | Labs: Brandogram

28 / mar / 2014
Christer Hedberg
Creative Digital Director / Head of Creative Development

As we all know, social media like Instagram is a really helpful tool to see how people feel about different brands. But is there a more efficient way to view this information? What if you could see not only what's been being said but also where?

Today we're introducing our latest Stendahls | Labs project: Brandogram.  Where is your brand being discussed?

» Open Brandogram
» Stendahls | Labs

Publicerat inom: 
Övrigt
ShareShareShare

Guldäggsnominerade för Göteborgs Lucia

27 / mar / 2014
Christer Hedberg
Creative Digital Director / Head of Creative Development

Ikväll dansar vi glädjedans av det vildare slaget på Stendahls när vi nås av beskedet att vi skapat ett av de sju nominerade bidragen i Guldäggets digital-kategori. Tack till Insideout för förtroendet. Teamwork!!

Publicerat inom: 
Tävling
ShareShareShare

Are you ready for the Fight Lab?

27 / mar / 2014
Annie Gustavsson
PR / Social Media

Fight Lab logo

The Fight Lab is a workshop session for producing lots of ideas in a super short space of time.
Today, Hyper Island published an interview with Christer, head of creative development at Stendahls, about the Fight Lab.

» Read the interview in Hyper Island's web site
» Download our document on how to set up your own Fight Lab
» Read more of our other creative activities (interview in Swedish)
» Our summary of our collaborative initiatives in 2013

Publicerat inom: 
Övrigt
ShareShareShare